Snakk med advokat Snakk med advokat Skriv til advokat Skriv til advokat

Hytter & Sånn

HYTTER & SÅNN!   Mange tilbringer feriene på sommerhytten, og tenker at denne idyllen vil vare evig.  Ingen dum tanke, men hva vet man egentlig om fremtiden? ...

10 tips til Selvangivelsen 2013

  For alle som har registrert seg som e-brukere blir selvangivelsen tilgjengelig på altinn.no 19. mars. For alle andre er den tilgjengelig fra 1. april. Dersom opplysningene i selvan ...

Tid for gjennomgang av selvangivelsen – 5 kontrollpunkter

  Nå kommer våren igjen, og med våren kommer også tid for selvangivelsen   For de som har registrert seg som elektronisk bruker hos Skatteetaten kommer sel ...

Styreansvar - unngå risikoen, ikke glem styreansvaret

  Aksjeselskap er ansett som den minst risikofylte selskapsformen å drive virksomhet i. Som innehaver av et enkeltpersons foretak vil man som kjent hefte personlig for alle selskapet ...

Vold i hjemmet

Vold i familien er et betydelig samfunnsproblem som har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Politi og påtalemyndighet har intensivert fokus på familievold og an ...

Flere bokettersyn i holdingsselskaper

En gjenganger i norske Finansaviser den senere tiden, har vært oppslag om at aksjonærer i egne holdingsselskaper, har benyttet holdingsselskapene til å investere i båter (l ...

Forskudd på arv og bemerkninger om avvikling av arveavgiften

  Mange foreldre ønsker å oppnå en rettferdig fordeling av gaver og arv mellom barna. Siden arvelater har fri råderett over sin formue i levende live benytter noen ...

Skatteregler for fritidseiendom

  Salg av fritidseiendom Mange har en hytte eller et landsted i tillegg til hovedbolig. Ved salg av fritidseiendom er det spørsmål om gevinst ved salg (dvs. forskjellen mello ...

Skal verdiene deles likt ved ekteskapets opphør eller ikke?

  Felleseie og særeie i ekteskap - Regler om formuesordningen   Så lenge ekteskapet består spiller som regel ikke formuesordningen ektefellene imellom en vikti ...

Håndverkertjenester - tips og råd til deg som kunde

  De fleste av oss vil i løpet av et år komme i kontakt med en håndverker. Når du leverer bilen din inn til en ordinær service, eller den leveres inn for &ar ...

Trafikkskade? Dine rettigheter etter bilulykke

Trafikkulykker forårsaker hvert år tusenvis av alvorlige personskader. Dette kan være beinbrudd, hodeskader, nakkesleng (whiplash), ryggskader med mer. Ved personskader har man ...

Privat bruk av firmabil

Skatteetaten gjennomfører kontroller av privat bruk av arbeidsgivers bil, eller næringsdrivendes firmabilordninger. Slik privat bruk av arbeidsgivers bil er skattepliktig for den an ...

Når har man krav på prisavslag etter kjøp av bolig?

Mange oppdager feil etter kjøp av bolig. Dette kan for eksempel være at badedrommet ikke er tett eller at dreneringen rundt huset har sviktet og det kommer fukt inn i kjeller. Mange ...

Trygd - Nordmenn i EØS/EU-land

For norske statsborgere som oppholder seg i EU /EØS-land, er det inngått avtaler som regulerer trygderettigheter. Orienteringen er myntet på Spania, men gjelder generelt for h ...

Tomtefeste og servitutter - adgang til endringer

For mange feste- og servituttforhold gjør samfunnsutviklingen i mange tilfeller det aktuelt å endre bruken. I hvilken grad kan festeren/servitutthaveren kreve dette, og i hvilken gr ...

Seniorers rettigheter i arbeidslivet

I disse "senioropprørstider" kan det bli aktuelt å se litt på enkelte av de regler som har betydning for eldre arbeidstakere. Sentralt i denne sammenheng er arb ...

Norsk skatt og opphold i Spania

Mange nordmenn som flytter til Spania får vanskeligheter med å få aksept fra de norske skattemyndigheter om at skatteplikten til Norge er opphørt etter utflytting. Ueni ...

Hva må man finne seg i av naboen?

Det alminnelige prinsipp om at enhver disponerer sin eiendom som man vil, er begrenset på flere området. 1. Det gjelder for det første en lang rekke offentligrettslige regler ...

Hva ligger i begrepet "god meglerskikk"

Den alt vesentlige del av omsetningen av faste eiendommer går gjennom meglere (statsautoriserte eiendomsmeglere og advokater). På grunn av de betydelige verdier som meglere hån ...

Hovedmomenter vedrørende ektepakt

Ekteskapsloven gir ektefeller anledning til å avtaleregulere sitt økonomiske forhold med bindende virkning ikke bare for dem, men også for arvinger, kreditorer og andre utenfors ...

Hevd

”Hevd” er et juridisk begrep som svært mange har et forhold til, men hvor det nærmere innhold av begrepet kan være relativt ukjent for de fleste. Mange oppfatter u ...

Uskifte - en kort orientering

Uskifteregelene har stor, praktisk betydning i samfunnet. Svært mange har et rimelig godt begrep om hva uskifte innebærer. Det kan imidlertid være verd å se litt næ ...

Oversikt over testamentsreglene

De regler vi har i Norge vedrørende testament og arv i det alt vesentlige nedfelt i arveloven av 1972. Denne finnes på Internett på adressen www.lovdata.no/all/nl-197203 ...

Avslag på falt arv

Avslag på falt arv er prinsipielt noe annet enn avkall på ventet arv. Blant annet på grunn av arveavgiftsreglene, er avslag på falt arv en vanlig brukt form for å h ...

Avkall på ventet arv

Arveloven gir anledning til å gi avkall på ventet arv. Formålet med et slikt avkall kan være flere, fra et ønske om at ikke arvemottakerens kreditorer skal væ ...

Arv over landegrensene - arveavgift

Flere og flere nordmenn eier fast eiendom og annen formue i utlandet. Spørsmålet om beregning av arveavgift til Norge og til den fremmede stat blir derfor mer og mer aktuelt. Like med ...

Arverett og lovvalg

Norge og Spania har ingen avtale som regulerer hvilket lands lovregler som skal gjelde for arvetilfeller for norske statsborgere bosatt i Spania. Det er norske såkalte internasjonal-privatre ...